Overdenking Juni

Psalm 34:8-9: “De engel van de Heer legert zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
Proef en zie dat de Heer goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

Misschien herkent u het wel, een Bijbeltekst die je leest of hoort, het komt bij je binnen,
en spreekt je hart aan en houdt je langere tijd bezig.
Dat gebeurde met mij bij deze twee verzen. De eerste gedachten die bij me opkwamen
waren: God is bij je als een beschermengel, proef ervan en zie dat God goed is.
Het liet me niet los. Wat betekent dit voor mij vandaag, nu op dit moment. We lezen
verschillende keren over een engel van de Heer in de Bijbel. Mozes bij de brandende
braamstruik, bij de uittocht uit Egypte trekt deze engel door Egypte in de nacht dat het
volk Israël wegtrekt en alle eerstgeborenen in Egypte sterven. David, bij de dorsvloer van
Arauna dan staat hij met uitgetrokken zwaard, bij Daniël wordt hij tegengehouden en
tegen Gideon zegt hij: “De Heer is met u gij dappere held.”
Verschillende Bijbeluitleggers zeggen dat het de Here Jezus zelf is. Wanneer deze engel
tegen je is ziet het er niet best uit. Maar deze engel legert zich rondom wie Hem vrezen
en redt hen. Dat ervaarde Elisa met zijn knecht, toen zijn ogen er voor open gingen was
daar een groot leger bij hen. Dit vrezen heeft volgens mij niets te maken met vrezen uit
angst, maar veel meer met vrezen uit ontzag en respect wat zich uit in overgave en
toewijding aan Hem.
Heer ik wil met en voor U leven!
Hij legert zich rondom je als je tot Hem de toevlucht neemt. Dat is meer dan naast je of
bij je. Hij is als een leger rondom je en redt je. Proef ervan en ervaar dat God goed is!
Wat een heerlijke zekerheid voor hen die hun geloof op Hem hebben gevestigd. Hoe doe
je dat, de toevlucht tot hem nemen? In Micha 6:8 staat: “Hij heeft u, mens, bekend
gemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”
Wanneer we vanuit dit verlangen en deze houding leven, mogen we ons vertrouwen op
Hem vestigen voor redding en bescherming in elke situatie in ons leven. Wat hebben we
vaak te vragen: Heer wilt U dit…, Heer wilt U dat…?
Deze verzen hebben mij er bij stil gezet om veel meer te danken: Heer dank u dat…
We mogen Hem bij ons leven betrekken, tot Hem de toevlucht nemen op ieder moment.
Hij is er bij in elke situatie in ons leven. Laat dit ons bemoedigen, reken op de
aanwezigheid van onze Heer. Gelukkig is een ieder die tot Hem de toevlucht neemt!
Ik wens u toe dat u ervan proeft en ervaart dat God goed is.

Aart Plender

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world