DVO

Geestelijke leiding

DVO staat voor: Diakenen, Voorgangers en Ouderlingen

De kerk van Jezus Christus is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Jezus Christus Zelf als de Hoeksteen (Efeze 2:20). Zo ook onze geloofsgemeenschap Luctor et Emergo. Wij zijn samen op weg naar de grote toekomst die Jezus Christus heeft klaargemaakt. De bijbel is ons richtsnoer en heeft gezag over ons leven, onze besluiten, onze visies, onze keuzes en noem maar op.
We gaan biddend en luisterend naar de Heilige Geest de weg achter Jezus aan.

 De geestelijke leiding van onze geloofsgemeenschap berust bij de diakenen, voorgangers en ouderlingen, het DVO. Onderling zijn er verschillende taken tussen de diakenen, de voorgangers en de ouderlingen.

·       De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het kringwerk, het pastoraat, zoals gemeenteleden bezoeken en geven van pastorale zorg en het aanmoedigen van de gemeenteleden om betrokken te zijn bij de geloofsgemeenschap.

·       De diakenen zijn verantwoordelijk de financiële, maatschappelijke en sociale ondersteuning van gemeenteleden en daarbuiten en het stimuleren van dienstbetoon aan onze naasten.

·       De voorgangers zijn verantwoordelijk voor het leiden van de diensten en de bijbelstudies. Rondom bijzondere diensten als opdragen en dopen van kinderen, doop door onderdompeling en trouwen worden pastorale gesprekken gevoerd.

 Vijf maal per jaar is er een Groot DVO (GDVO), waarbij alle DVO-leven in vergadering bij elkaar komen om te spreken over de geestelijke zaken van de geloofsgemeenschap. Een bestuurslid is als adviserend lid aanwezig om de verbinding met het bestuur te waarborgen.

Het GDVO spreekt over geestelijke beleidszaken en neemt besluiten als dit nodig is. Diversiteit kenmerkt onze geloofsgemeenschap en daar willen we blijvend ruimte voor geven.  

Deze vergaderingen worden voorbereid door het Klein DVO (KDVO). Daarnaast kan het KDVO slagvaardig handelen als de situatie erom vraagt. Deze voorbereidende groep bestaat uit een voorganger, ouderling, diaken en aangevuld met hetzelfde bestuurslid.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg