Organisatie

Luctor et Emergo is een geloofsgemeenschap met de structuur van een vereniging. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Bezoekers die meer dan een jaar Luctor bezoeken en op de bezoekerslijst staan, kunnen zich aanmelden als lid. Een lid belijdt ook dat hij of zij gelooft in Jezus Christus als zijn/haar Zaligmaker en Heer. De leden kiezen het bestuur.

DVO
Geestelijke leiding De kerk van Jezus Christus is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Jezus Christus Zelf als de Hoeksteen (Efeze 2:20). Zo ook onze geloofsgemeenschap Luctor et Emergo. Wij zijn samen op weg naar de grote toekomst die Jezus Christus heeft klaargemaakt. De
Bestuur
Het bestuur van de Geloofsgemeenschap bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, die samen het dagelijks bestuur vormen. De bestuursleden worden aangedragen door het bestuur en gekozen in de ledenvergader…
Kinder- en Jeugdwerk
De jeugd heeft de toekomst. Zo zien wij dat ook in onze geloofsgemeenschap. Binnen Luctor zijn er veel activiteiten voor de jeugd en hebben we het verlangen dat zij meer leren over het geloof en elkaar kunnen ontmoeten om goede vriendschappen op te bouwen. Er zijn daarom zowel activiteiten gericht
Taakgroep diensten
De taakgroep diensten coördineert en faciliteert de verschillende diensten in Luctor. Dat betekent dat er een rooster wordt gemaakt voor alle diensten in Oldebroek en Elburg. In dit grote rooster staan de namen van voorgangers en gastsprekers/interne sprekers. Ook de verschillende luctorcommissies…
Zending
Zendelingen worden door Luctor uitgezonden met een zendingsorganisatie. In de loop van de jaren is veel samengewerkt met o.a. de WEC, Operatie Mobilisatie en Jeugd met een Opdracht.
Taakgroep facilitair
Als Taakgroep Facilitair nemen wij de verantwoordelijkheid voor het beheer en de zorg van het gebouw en het omliggende terrein. Van het uitvoeren van routine-onderhoud tot het oplossen van eventuele technische problemen, wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze faciliteiten altijd in optimale…
Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg